Algemene voorwaard​en

1. Exclusieve toepassing van deze voorwaarden
De klant aanvaardt uitdrukkelijk de toepassing van onderhavige verkoopsvoorwaarden, zonder enig voorbehoud en daarbij afstand doende van zijn eventuele eigen algemene voorwaarden. Al de handelsrelaties van partijen zullen beheerst worden door deze algemene bedingen.  

2 Bestellingen
Bestellingen en opdrachten worden enkel aanvaard wanneer deze schriftelijk gebeuren. Dit kan met een bestelbon of via elektronische weg voor zoverre de bestelling of opdracht duidelijk is omschreven en alle gegevens van de opdrachtgever vermeld zijn.  

3 Herroepingsrecht
Bij een aankoop op afstand hebt u als consument recht op de wettelijke herroepingstermijn van 14 kalenderdagen. De termijn gaat in op de dag na de levering van het goed of het afsluiten van de opdracht. Uitzonderingen op het herroepingsrecht. Bij het geven van een opdracht op maat of waarvan het karakter uitsluitend in aanmerking komt voor de opdrachtgever kan de opdrachtgever zich niet beroepen op het herroepingsrecht.  

4 Garantie
Alle geleverde producten genieten van een waarborg van 2 jaar die ingaat met de factuurdatum. Hier kan van afgeweken worden indien de waarborg van de producent anders luidt. In iedere geval vervalt de garantie indien het defect te wijten is aan het niet toepassen van de richtlijnen in de handleiding of breuk of slijtage door onjuist gebruik.

5. Betaling
a. Iedere prestatie maakt het voorwerp uit van een factuur.
b. Alle facturen zijn contant betaalbaar bij afhaling of levering. Bij bestelling via elektronische weg en of verzending met koerierdienst dient de factuur betaald te worden voor de opdracht onze werkplaats verlaat.
c. In geval van niet-betaling is tot betaling een verwijlintrest van 10,5%, een forfaitaire verhoging van 10% en desgevallend betaling van de rechtsplegingvergoeding verschuldigd.  

6. Klachten
Alle klachten omtrent de koopwaar of geleverde diensten moeten binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen of na uitvoeren van het werk worden ter kennis gebracht bij aangetekend schrijven.  

7. Eigendomsrecht
Alle geleverde goederen blijven onze eigendom tot na volledige betaling van de factuur.  

8. Bevoegdheidsclausule
In geval van betwisting in rechte zijn naargelang de waarde van het geschil het Vredegerecht van Waregem dan wel de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk, bevoegd om het geschil te beoordelen (zijnde de Rechtbanken waar de zetel van Zmags-BE gelegen is).  

9. Toepasselijk recht
Op de verhouding tussen partijen is enkel het Belgische recht toepasselijk.